Verkoopsvoorwaarden

Deze Verkoopsvoorwaarden kan je hier downloaden in PDF formaat.

DISCLAIMER

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Connect IT
Gotevlietstraat 86 , 8000 Brugge

Maatschappelijke zetel:

Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0414.666.585

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Connect IT aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Connect IT is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Brugse rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

"Grote toestellen" zijn: koelkasten, diepvriezers, wasautomaten, droogkasten, broekenpersen, vaatwassers, fornuizen, wijnkelders, inbouwovens, LCD-televisies, video-projectoren, luidsprekers (>51cm), TV's (>51cm), climatisators (>51cm)

“IT” zijn PC’s, laptops, printers etc.

"Kleine toestellen" zijn alle andere toestellen op de website vermeld.

3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.connectit.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Connect IT behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Connect IT weigeren.

Een reservatie is geen verkoop. Het gekozen toestel wordt voor de klant gereserveerd in een winkel naar keuze, waar hij het kan aankopen. Het kan gebeuren dat de verkoper een voorschot vraagt. Dit is af te spreken tussen de Connect IT winkel en de koper onderling.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen en vermelden duidelijk de recupelbijdrage.
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. De eventuele inzet van een ladderlift (zie lager) is niet inbegrepen.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Indien de aangeduide prijs van een product niet correct is bij de aankoop, mag de klant het product aankopen aan de correcte prijs of afzien van de aankoop.

6. BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) Bij afhaling in de winkel (dit kan volgens de beschikbare betaalmiddelen in de winkel, cash, bancontact, Visa als deze in de winkel voorhanden zijn)

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.
b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer van de winkel

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

7. LEVERING EN INSTALLATIE

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

7.1 Levering en installatie van grote toestellen

Grote toestellen worden door de eigen leveringsdienst van Connect IT gratis aan huis geleverd in België in een straal van 20 km rond één van onze winkels. Voor bepaalde grote toestellen met speciale prijs is de leveringsdienst niet gratis. Voor de exacte kosten voor levering van deze toestellen dient u zich te wenden tot de Connect IT verdeler in uw buurt. De kosten voor levering buiten deze zone worden duidelijk aangegeven bij de bestelling en kunnen steeds geëvalueerd worden op de productfiche.

Indien de klant dit tijdens de bestelling aanduidt, kan Connect IT de apparaten gratis in dienst stellen op een aangepaste en reeds bestaande aansluiting. Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de aansluiting, worden steeds aangerekend. Ingeval er een bijkomende technische of esthetische tussenkomst nodig is, moet de koper voorafgaandelijk deze werken laten uitvoeren ofwel, indien mogelijk, ze tegen betaling door Connect IT in regie laten uitvoeren. De integratie van inbouw-, onderbouw- of andere integreerbare toestellen is niet mogelijk bij een internetverkoop. Wendt u hiervoor tot één van onze winkels. Ook voor de levering van zonnebanken, climatisators en amerikaanse koelkasten zijn er speciale voorwaarden en procedures van toepassing en dient u zich te wenden tot één van onze winkels.

Voor leveringen op een plaats die niet bereikbaar is via een voldoende grote lift of een geschikte trap (bvb. smalle wenteltrap = niet geschikt) en in elk geval voor leveringsplaatsen boven de derde verdieping, zonder voldoende grote lift en zelfs met een geschikte trap, dient door de klant een ladderlift met voldoende capaciteit voorzien te worden. Connect IT kan, op aanvraag van de klant, tegen betaling van een forfaitaire vergoeding een standaard-ladderlift voorzien voor leveringen tot op de 6-de verdieping.

Indien de klant er bij de bestelling om verzoekt, kan de leveringsdienst zijn oude toestel gratis meenemen, op voorwaarde dat het een gelijkaardig toestel betreft met vergelijkbare afmetingen, zodat geen bijkomende werken of transportmiddelen vereist zijn.

In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.

7.2 Levering van kleine toestellen

Kleine toestellen worden in België geleverd. Is het toestel op voorraad en bestel je voor 22u op connectit.be, ontvang je jouw toestel de dag nadien!

7.3 Levering IT

IT toestellen worden in België geleverd. Is het toestel op voorraad en bestel je voor 22u op connectit.be, ontvang je jouw toestel de dag nadien!

7.4 Leveringstermijn

Connect IT streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 2 werkdagen te verwerken. Indien het toestel binnen de 30 dagen na bestelling door de consument niet ontvangen is (omwille van overmacht, uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument), heeft de consument het recht de bestelling te annuleren.

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden een aantal leveringsdata voor-gesteld, waaruit de klant kan kiezen.
Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Connect IT de klant altijd om een leveringsdatum af te spreken.

Het levertermijn is in principe beperkt tot 30 dagen. Indien deze niet kan gerespecteerd worden, wordt dit op de pagina van het gewenst product meegedeeld.

7.5 Levering van kleine toestellen in Nederland

Wij leveren voortaan ook kleine toestellen in Nederland. Connect IT streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 3 werkdagen op het gewenste adres in Nederland te leveren.
Voor elke levering wordt een verzendingskost aangerekend van € 8.00.

8. AFHALING VAN EEN RESERVATIE

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

9. CONTACT

9.1 Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Connect IT webshop info@connectit.be

9.2 Opmerkingen in verband met de levering

Levering van grote toestellen:

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveraars dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

9.3 Technische defecten

Voor grote toestellen is een interventie aan huis mogelijk in heel België. Om de tarieven te kennen en een afspraak te maken, kan de klant bellen naar het winkelpunt waar de aankoop gebeurde.

Kleine toestellen en IT dient de klant binnen te brengen in één van de Connect IT winkels.

De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

10. Connect IT GARANTIE CONSUMENT

10.1 Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

  • alle onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,...);
  • normale slijtage door gebruik;
  • defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
  • schade ten gevolge van een commercieel of professioneel gebruik van het apparaat.

b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Connect IT. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Connect IT aangewezen derde, vervalt de garantie.
d) Het wordt aanbevolen dat de klant de factuur of de leveringsbon bijhoudt en het origineel kan voorleggen. De waarborg vangt aan op datum van afhaling of levering.
e) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

11. RECHT VAN HERROEPING

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 kalenderdagen contacteren op info@Connect IT.be

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Connect IT;
b) hetzij, enkel voor wat de kleine toestellen betreft, binnen te brengen in één van de Connect IT winkels;
c) hetzij, enkel voor wat de grote toestellen betreft, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten van 40 €, laten ophalen door Connect IT.

De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, evenals voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur, software, GSM, laptops e.d. waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

12. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

13. GEDRAGSCODE

Connect IT is lid van BeCommerce en onderschrijft volledig de gedragscode van BeCommerce.

14. PRIVACY

De verwerving en verwerking van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor online verkoop. De Privacy Policy kan u hier raadplegen.

15. GELDIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

We hopen uiteraard steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons steeds telefonisch of per e-mail contacteren op 050/45 82 67 - 050/45 82 60 of info@connectit.be. Wij proberen je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform.

Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brugge.

16. RECHTSBEKWAAMHEID

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.